www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

MLADŠÍ A POZDNÍ DOBA KAMENNÁ

Nejstarší osídlení Hradiště sv. Hypolita u Znojma je datováno do mladého neolitu, kdy se zde usadil lid nositelů kultury s moravskou malovanou keramikou (MMK). Její přítomnost dokládá několik kusých nálezů keramiky, vrtaných seker, hlazených nástrojů a štípané industrie. Pozůstatky po osadě lidu MMK se podařilo zachytit již J. Palliardimu, někde v okolí cholerové kaple Panny Marie na západním okraji dnešní obce. Nové výzkumy zjistily další osadu stejného stáří v trati „Velké panské“. Neolitické osady tedy sice ještě nezasáhly území, které bylo později opevněno Slovany, nacházejí se však nedaleko od dnešního intravilánu obce, proto je můžeme označit jako nejstarší osídlení na Hradišti. Nejvíce nálezů z neolitického období pochází z výzkumů Jaroslava Palliardiho. Nevíme však, zda se mu podařilo prozkoumat nějaký celý objekt, který by se k jeho nálezům vztahoval. U zmiňované cholerové kaple se mu podařilo odkrýt mimo jiné stylizovanou lidskou sošku. Tyto tzv. venuše pocházejí z mnoha lokalit po celé Moravě. V posledních letech vyvolal zájem především nález dvou takovýchto sošek v nedalekých Mašovicích. Palliardim nalezená venuše ze Znojma–Hradiště patrně náleží do nejmladší fáze kultury MMK a můžeme ji zařadit k tzv. kramolínskému typu. Jedná se o silně stylizované venuše hranolovitého tvaru s jednoduše naznačenými končetinami. Teprve poměrně nedávno se podařilo odkrýt prvé celé objekty zařaditelné do mladší doby kamenné. Stalo se tak při stavbě kanalizace z obce Mašovice přes Hradiště. Podařilo se zachytit pět objektů sídliště kultury Moravské malované keramiky v trati „Velké panské“ (na kopci Goldberg, jihozápadně od dnešní obce) s poměrně bohatým keramickým inventářem a doklady zpracování grafitu.

Osídlení v období pozdní doby kamenné se již rozkládalo v prostoru dnes stojící vesnice. Podařilo se zachytit několik sídlištních objektů, ze kterých pochází keramický střepový materiál. Eneolitického osídlení si povšiml již František Kalousek a zmiňují jej i další badatelé. Osídlení náleží především kultuře s nálevkovitými poháry (KNP). Několik objektů se povedlo prozkoumat i v nové etapě archeologických výzkumů Bohuslavu Klímovi. Z nedávné doby pochází například nález rekonstruovatelného profilu nádoby náležející KNP ze sondy Molík z roku 2006.


Josef Kováčik, Libor Bílek

Nahoru